MEVABAKIMEVI

AYDINLATMA METNİ

Rasyonel Sosyal Hizmetler Sağ. Eğt. Dan. Tic. A.Ş. kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Rasyonel Sosyal Hizmetler Sağ. Eğt. Dan. Tic. A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Adres: Parseller Mah. Abdullah Azam Cad. No : 35/1 Ümraniye-İst

Telefon: 0216 611 15 15

E posta: bigi@mevabakimevi.com.tr

Ticaret Sicil No: 387438-0

MERSİS No: 0023004560800019

KEP Adresi: rasyonelsosyalhizmetler@hs03.kep.tr

Şirketimizin işlediği veri kategorileri aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri • Kimlik,
• İletişim,
• Özlük,
• Fiziksel mekan güvenliği,
• Risk yönetimi,
• Finans,
• Mesleki deneyim,
• Görsel ve işitsel kayıtlar,
• Kilo,
• Cinsiyet,
• Çocuk sayısı,
• Askerlik,
Özel Nitelikli Kişisel Veri • Sağlık Bilgileri
• Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Kişisel verileri işlenen kişiler aşağıdaki gibidir:

Kimlik • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Tedarikçi Yetkilisi
• Tedarikçi Çalışanı
• Stajyer
• Çalışan
• Çalışan Adayı
• Ziyaretçi
İletişim • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Tedarikçi Yetkilisi
• Tedarikçi Çalışanı
• Stajyer
• Çalışan
• Çalışan Adayı
Özlük • Çalışan
Fiziksel Mekân Güvenliği • Ziyaretçi
• Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Tedarikçi Yetkilisi
• Tedarikçi Çalışanı
• Stajyer
• Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
• Çalışan
• Çalışan Adayı
Risk Yönetimi • Çalışan
Finans • Ürün veya hizmet alan kişi
• Çalışan
Mesleki Deneyim • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Çalışan
• Çalışan Adayı
Görsel ve İşitsel Kayıtlar • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Çalışan
Sağlık Bilgileri • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
• Çalışan
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri • Çalışan
Kilo • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Cinsiyet • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Çocuk sayısı • Çalışan
Askerlik • Çalışan

Şirketimiz anılan kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir:

Kimlik • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Özlük • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Fiziksel Mekan Güvenliği • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Risk Yönetimi • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Mesleki Deneyim • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Sağlık Bilgileri • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Kilo • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
Cinsiyet • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
Çocuk sayısı • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Askerlik • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Şirketimiz kişisel verilerinizi 6698 s. Kanun ve ilgili mevzuat ve şirket politikasına uygun olarak şu kişilere aktarabilmektedir:

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
İş ortakları
Tedarikçiler
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki sürelerle saklamaktadır:

Kimlik Bakım/Sağlık hizmeti sona ermesini takiben 20 yıl
İletişim Bakım/Sağlık hizmeti sona ermesini takiben 20 yıl
Özlük İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Fiziksel Mekan Güvenliği 90 gün
İşlem Güvenliği 2 yıl
Risk Yönetimi Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Finans İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Mesleki Deneyim İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar 2 yıl
Sağlık Bilgileri Bakım/Sağlık hizmeti sona ermesini takiben 20 yıl
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Kilo Bakım/Sağlık hizmeti sona ermesini takiben 20 yıl
Cinsiyet Bakım/Sağlık hizmeti sona ermesini takiben 20 yıl
Çocuk sayısı İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
Askerlik İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Şirketimiz kişisel verilerinizi bina içerisinde bulunan kameralar, iş başvuru formu, çalışanlar/tedarikçiler/müşteriler/alt işverenler/hizmet sağlayıcılarla/konuk& konuk yakınları ile yapılan sözleşmeler, özlük dosyası takip listesi, web sitesi iletişim formu, ilgili kişi başvuru formları gibi görsel, yazılı ve basılı dokümanlar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme sebeplerini 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat, 4857 s. İş Kanunu ve ilgili mevzuat, 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 s. Türk Borçlar Kanunu, 3359 s. Kanun ve ilgili sağlık mevzuatı hükümleri oluşturur.

Şirketimiz veri güvenliğini sağlamak için şu tedbirleri almaktadır:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde) ,
 • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi:

 • Yukarıda yazılı adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Konu kısmına “KVKK Başvuru” yazarak … adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla … adresine iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.